Het team van de St. Adelbertusschool

Vakmanschap

Kinderen hebben altijd anderen bij de hand om verder te komen, de andere kinderen in de groep, de leerkracht en ouders. De leerkracht is een inspirator, een voorbeeld, een instructeur, een partner en coach. Hij is verantwoordelijk voor het in balans houden van enerzijds de persoonlijke interesses, de initiatieven en de talenten van kinderen en anderzijds de kerndoelen waar de school ook naar streeft. Leerkrachten hebben de taak om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Zij richten zich op datgene wat kinderen gisteren niet konden, maar met hulp morgen wel. Wij investeren in vakmanschap en zorgen ervoor dat ons personeel goed is toegerust.

Managementteam

Het managementteam van de St. Adelbertusschool richt zich op het schoolbeleid en de schoolontwikkeling. We spelen als school in op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn in het onderwijs, en onder andere zorgen we voor afstemming van ontwikkelingen in de onder- midden en of de bovenbouw.

Zorgcoördinator en specialisten

Onze zorgcoördinator coördineert de zorg. Hij ondersteunt collega’s bij het afstemmen van pedagogisch en didactisch handelen op de onderwijsbehoeften van de leerling. Zo kunnen wij aansluiten bij de diversiteit aan onderwijsbehoeften.
Op school hebben wij een taal-en rekenspecialist. Zij zijn regelmatig een dag ambulant met als doel het taal- en rekenonderwijs naar een hoger plan te tillen. Onze gedragsspecialist ondersteunt de collega’s bij een ondersteuningsvraag en geeft handelingsadviezen.

Themacoördinatoren

Het is een hele uitdaging om op een goede, kwaliteitsvolle manier vorm te geven aan thematisch werken.

Onze twee themacoördinatoren zetten de hoofdlijnen op het gebied van thematisch werken uit, zij faciliteren, implementeren en evalueren de thema’s. Zij vormen het ‘kloppend hart’ van alles wat met thematisch werken bij ons op school te maken heeft.

Interne contactpersonen

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Ook op een school. Vaak komt u er onderling wel uit door klachten te bespreken met de leerkracht, de directie, of de speciaal daarvoor aangewezen interne contactpersoon. Komt u er niet uit, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtencommissie waar het bestuur bij aangesloten is.

De interne contactpersoon bij ons op school is mevrouw Joke van Wijck. Zij is voor leerlingen, ouders en leerkrachten de vertrouwenspersoon met betrekking tot ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie en racisme.

Coördinator Vreedzame School

Een van onze teamleden is coördinator van de Vreedzame School. Het programma van de Vreedzame School spreekt ons erg aan. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Coördinator van het Jonge Kind

Het jonge kind, de kleuter, neemt een bijzondere plaats in op onze school. ‘Kleuter zijn’ is een ontwikkelingsfase en geen aanduiding van een bepaalde leeftijd. Daarom spreken we in de onderbouw over ontwikkelingslijnen, die vanaf groep 3 doorlopen in leerlijnen. Onze coördinator van het Jonge Kind zorgt voor de verbinding tussen de verschillende kleutergroepen en een doorgaande lijn naar de volgende groep, binnen onze school. In ons thematisch onderwijs wordt o.m. gekeken naar een beredeneerd aanbod, een rijke leeromgeving en het handelen van de leerkracht. Ook onderhoudt de coördinator het contact met de voorschool, schoolarts en logopediste.